Screening

Screening:

Het opsporen van kinderen met logopedische problemen in het basisonderwijs gebeurt door middel van de screening. Deze screening bestaat uit verschillende onderdelen, o.a.: benoemen van afbeeldingen, woorden nazeggen, vertellen bij een beeldverhaaltje, luisteren naar opdrachten. De logopedist krijgt zo in ongeveer 20 minuten een beeld van de taalvaardigheid, articulatie, stem en ademgebruik, vloeiendheid, afwijkende mondgewoonten en auditief functioneren.

De logopedische screening is erop gericht die kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en taalontwikkeling. De screening van leerlingen wordt afgenomen in het jaar dat ze 5 jaar worden. Zo worden problemen in een vroeg stadium onderkend en is ieder kind, als het de school volledig doorloopt, tenminste eenmaal door de logopedist "gezien". De ouders vullen een toestemmingsformulier in voor de screening in het schooljaar dat het kind 5 jaar wordt. In dat schooljaar wordt de screening op school afgenomen. De ouders zijn hier niet bij aanwezig en zij krijgen schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek. Ook wordt de betreffende leerkracht op de hoogte gesteld van de bevindingen.